Wysoki kontrast Domyślny kontrast

Medycyna pracy

Zajmujemy się ochroną zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania z uwzględnieniem wpływu szkodliwości środowiska komunalnego.

Główne zadania realizowane w ramach usług medycyny pracy to:

 • analiza i ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia a warunkami środowiska pracy osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy
 • współdziałanie z pracodawcami w rozpoznawaniu i ocenie narażenia zawodowego na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychospołeczne występujące w środowisku pracy oraz narażenia wynikającego ze sposobu wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu

Wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika;
 • badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy, gdy zmieniają się parametry środowiska pracy;
 • badania profilaktyczne okresowe – obowiązuje osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia;
 • badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników,którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

W ramach medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie);
 • badania osób wykonujących zawód kierowcy (wszystkie kategorie);
 • badania osób ubiegających się o (potwierdzających) pozwolenie na broń;
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych;
 • badanie osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego;
 • badanie kandydatów lub pracowników ochrony fizycznej;
 • badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego;
 • badanie psychologiczne inspektorów ruchu drogowego;
 • badanie osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Uwaga: Badania na licencję osób ochrony fizycznej, broń i koncesję materiałów wybuchowych wykonywane są w czwartki. Badanie trwa ok. 3 godzin. Wymagane wcześniejsze umówienie - tel. 22 419 32 90, kom. 606 823 308
Imię i nazwisko lekarza:
Medycyna pracy
Gabinet przyjęć:
MEDYCYNA PRACY pok. 218
Telefon:
22 419 32 90, kom. 606 823 308
Godziny przyjęć:
e-mail: medycynapracy@plwat.pl

REJESTRACJA MEDYCYNY PRACY
 
Na wizytę obowiązują zapisy telefoniczne

• rejestracja pacjentów w godzinach 8:00 - 14:00
GODZINY PRACY LEKARZY
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:30-13:00 8:00-13:00 7:30-13:00 9:00-12:00 7:30-13:00

Zajmujemy się ochroną zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania z uwzględnieniem wpływu szkodliwości środowiska komunalnego.

Główne zadania realizowane w ramach usług medycyny pracy to:

 • analiza i ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia a warunkami środowiska pracy osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy
 • współdziałanie z pracodawcami w rozpoznawaniu i ocenie narażenia zawodowego na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychospołeczne występujące w środowisku pracy oraz narażenia wynikającego ze sposobu wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu

Wykonujemy:

 • badania profilaktyczne (badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika;
 • badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy, gdy zmieniają się parametry środowiska pracy;
 • badania profilaktyczne okresowe – obowiązuje osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia;
 • badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników,którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

W ramach medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie);
 • badania osób wykonujących zawód kierowcy (wszystkie kategorie);
 • badania osób ubiegających się o (potwierdzających) pozwolenie na broń;
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych;
 • badanie osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego;
 • badanie kandydatów lub pracowników ochrony fizycznej;
 • badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego;
 • badanie psychologiczne inspektorów ruchu drogowego;
 • badanie osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Uwaga: Badania na licencję osób ochrony fizycznej, broń i koncesję materiałów wybuchowych wykonywane są w czwartki. Badanie trwa ok. 3 godzin. Wymagane wcześniejsze umówienie - tel. 22 419 32 90, kom. 606 823 308
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!

Szanowny użytkowniku,

Tożsamość administratora systemu

Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.

Tożsamość administratora danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji. Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu. Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.

Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP

Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa. W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.

Okres przechowywania danych

Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje. Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.

Prawa podmiotów danych

Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl. Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.